1. Avtalen

Norisma AS selger helsekostprodukter, kosmetikk og personlig hygieneartikler. Avtalen består av de opplysninger som er gitt på nettsiden for bestilling, samt i disse vilkår. Avtalen kan kun inngås av myndige personer over 18 år.

2. Definisjon av partene i avtalen

«Selger» er: Norisma AS
Org. nr.: 997355911
Adresse: Maridalsveien 163, 0461 Oslo
E-post: [email protected]
Telefon: 21 56 09 80

«Kjøper» er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen.
Navn på Kjøper vil fremgå av ordrebekreftelsen. Kjøper er i det følgende også benevnt som «du», «deg», «din» eller «ditt».
«Produktet» er varen som leveres i abonnementstjenesten.

Kontaktinformasjon kundeservice

Telefon: 21 56 09 80
E-post: [email protected]
Post: Norisma AS, Maridalsveien 163, 0461 Oslo

Lager og returadresse
Norisma AS, v/ Direct House, Bjørumsvegen 15, PB 19, 4855 Froland

3. Levering

Levering av Produkt skjer per brevpost direkte til postkassen. Normalt vil du motta Produktet innen 3-5 dager fra bestilling, og senest innen 20 dager etter bestilling.

4. Angrerett

Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får Produktet i fysisk besittelse. Det er ikke returrett på de ordinære forsendelsene, kun på første pakke.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss:
Telefon:21 56 09 80
E-post: [email protected]

Post: Norisma AS, PB 28, 0415 Oslo

Du kan benytte standardisert angrerettskjema, som vil følge med ordrebekreftelsen du får per e-post.

Fristen for angrerett er overholdt dersom du sender tilbake Produkt(er) før fristen på 14 dager er utløpt. Produkt(er) må av hensyn til hygiene og helsevern, returneres uten at forseilingen er brutt, ellers tapes angreretten jf. angrerettloven § 22 første ledd g. Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Dersom Selger ilegges straffeporto for returnert Produkt hvor porto skal bekostes av deg, forbeholdes retten til å fakturere deg inntil kr. 129,-. Returnerte Produkt(er) i Tjenesten uten gyldig angrerett får ikke tilhørende faktura kreditert, men kan sendes ut igjen om ønskelig mot et gebyr på kr. 49,-. Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon. I tillegg til angreretten, vil Kjøper ha alminnelig reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven.

5. Reklamasjon

Det gis reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven ved forsinkelser eller mangler på Produktet.

Reklamasjonsretten for Produktet er begrenset til holdbarhetsdato angitt på emballasjen. Kjøper plikter innen rimelig tid etter han eller hun oppdaget eller burde oppdaget misligholdet å melde fra til kundeservice. Selger tar forbehold i driftsstans eller uriktige priser og informasjon, forårsaket av forhold utenfor vår kontroll, herunder tekniske problemer, inkludert, men ikke begrenset til, strømbrudd, overbelastning og sabotasje.

6. Priser og betaling

Prisene oppgitt ved bestilling og gjengitt i ordrebekreftelsen er gjeldende for avtalen.

Oppgjør skjer ved betaling av faktura. Faktura med 14 dagers kredittid er ilagt forsendelse. Fordringen/fakturaen overdras i sin helhet til Riverty Norway AS. Befriende betaling kan kun skje ved betaling til Riverty Norway AS. Selger har salgspant i Produkter levert til Kjøper frem til betaling inkludert eventuelle gebyr, renter og omkostninger er gjort opp. Selger, i samarbeid med Riverty Norway AS, forbeholder seg retten til å innhente kredittopplysninger av Kjøper ved bestilling, samt ved mislighold av betalingsforpliktelser. Ved kredittforespørsel vil det sendes gjenpartsbrev til Kjøper kredittvurdert per e-post og/eller brev. Betaling skal skje senest ved betalingsfrist angitt på faktura. Ved forsinket betaling påløper purregebyr etter lovens maksimalt tillatte sats ved purringstidspunktet. Ved fortsatt uteblivelse av betaling sendes kravet til inkasso, hvor renter og salærer ilegges etter lovens sats. Ved uteblivelse av betaling kan Selger stoppe Tjenesten uten forvarsel (jf. pkt.4)

7. Bestillingsopplysninger, personopplysninger og kundekontakt

Alle bestillingsopplysninger og personalia oppgitt av Kjøper ved bestilling, lagres i Selgers systemer.

Personalia og bestillingsopplysninger holdes konfidensielt i henhold til Personopplysningsloven. Informasjonen benyttes for å administrere og ivareta ditt kundeforhold, herunder informere om produkter, tjenester og andre ytelser fra Selger.

Dine personopplysninger deles ikke eller utleveres til tredjeparter, med mindre det er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg eller i lovbestemte tilfeller. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet. Du forplikter deg til å gi beskjed til Selger ved endringer i personalia som har betydning for utførelse av Tjenesten. For mer informasjon om vår behandling av personopplysninger vennligst se vår personvernerklæring på norisma.no